Επιδιόρθωση Αορτικής Βαλβίδας

Επιδιόρθωση Αορτικής Βαλβίδας

Επιδιόρθωση Αορτικής Βαλβίδας

Η επιδιόρθωση της αορτικής βαλβίδας εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ασθενείς με ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, χωρίς στενωτικές βλάβες. Οι ασθενείς που θεωρούνται υποψήφιοι για επιδιόρθωση είναι γενικά νέοι που επιθυμούν να αποφύγουν την αντιπηκτική αγωγή και αναμένεται να ζήσουν περισσότερο από τη χρονική διάρκεια ικανοποιητικής λειτουργίας μιας ιστικής βαλβίδας. Για να εκτελεστεί αυτή η τεχνική, πρέπει οι γλωχίνες να είναι λεπτές και εύκαμπτες χωρίς ασβεστώσεις. Η απόφαση για την επιδιόρθωση της αορτικής βαλβίδας πρέπει πάντα να ζυγίζει τον κίνδυνο αποτυχίας της επιδιόρθωσης σε σχέση με το όφελος της αποφυγής της αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα.

Η επιδιόρθωση της αορτικής βαλβίδας γίνεται συνηθέστατα σε ασθενείς με αορτική ανεπάρκεια που προκαλείται από:

  • Διάταση αορτικού δακτυλίου
  • Πρόπτωση γλωχίνας σε δίπτυχη αορτική βαλβίδα
  • Πρόπτωση γλωχίνας σε τρίπτυχη αορτική βαλβίδα και
  • Διάτρηση γλωχίνας αορτικής βαλβίδας από ενδοκαρδίτιδα

Λειτουργική ταξινόμηση αορτικής ανεπάρκειας. Συντμήσεις: ΑΙ, αορτική ανεπάρκεια; FAA : λειτουργική διάταση αορτικού δακτυλίου; SCA: δακτυλιοπλαστική; STJ: κολποσωληνώδης συμβολή.

Οι διάφορες τεχνικές που εφαρμόζονται για τις ανεπαρκούσες βαλβίδες έχουν σαν σκοπό τη δημιουργία στεγανής αορτικής βαλβίδας, ενώ η γεωμετρία τους μπορεί να επηρεάζεται από αορτικό διαχωρισμό τύπου Α, ανευρύσματα αορτικής ρίζας και ανιούσης αορτής καθώς και μεσοκοιλιακή επικοινωνία.

Η επιτυχία της επιδιόρθωσης βασίζεται σε ένα μεγάλο μέρος στη γνώση της ανατομίας και της λειτουργίας της ρίζας της αορτής. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται διάφορα τμήματα της ρίζας της αορτής, που έχει διανοιχθεί, και τα οποία πρέπει να πάρει υπ΄ όψιν του ο καρδιοχειρουργός στο σχεδιασμό της επιδιόρθωσης.


Σχεδιάγραμμα διάφορων τεχνικών επιδιόρθωσης της αορτικής βαλβίδας

Η επιδιόρθωση της αορτικής βαλβίδας έχει αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου από το πειραματικό στάδιο σε μια καλά σχεδιασμένη και με διάρκεια αποτελεσμάτων επέμβαση. Έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένες τεχνικές επιδιόρθωσης διαφόρων τύπων αορτικής ανεπάρκειας με καλά μεσο – μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Στο μέλλον τα αποτελέσματα μελετών θα συγκρίνουν και θα αναδείξουν το ρόλο της επιδιόρθωσης σε σχέση με την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ